Trang chủ TRIMBLE CONNECT

TRIMBLE CONNECT

Trimble Connect là một nền tảng cộng tác dựa trên đám mây, kết nối các luồng công việc rời rạc vào một quy trình làm việc tích hợp hơn. Trimble Connect cung cấp thông tin xây dựng cho tất cả mọi người trong nhóm Design-Build-Operation, cho phép tất cả các bên liên quan chia sẻ, xem xét, phối hợp và bình luận về các mô hình xây dựng đầy đủ dữ liệu. Mọi nơi. Bất cứ lúc nào.